Evropská unie, Evropský sociální fond, Operačný program zaměstnanost IMPULS Třebíč - semináře, rekvalifikační kurzy, ESF kurzy

tel: 568 853 888; 568 853 929
mobil: 777 230 705
e-mail: impuls.tr@volny.cz
IMPULS Třebíč - rekvalifikace | vzdělávání | poradenství  

Diskusní konzultační fórum

 
Kde je možné zjistit podrobnosti k jednotlivým výzvám v rámci PRV?
21.5.2011, Oldřich Buršík
Na stránkách www.szif.cz je v sekci „Program rozvoje venkova“ možno dohledat všechny podrobné informace včetně nezbytných obecných a specifických podmínek pro jednotlivé osy, priority a opatření.
23.5.2011, Karel Ošmera
Jak dlouho po ukončení výzvy se dozvím, jak projekt dopadl?
1.6.2011, Zbyněk Bazala
Žadatel se výsledek dozví cca do tří měsíců od uzávěrky dané výzvy. Pokud projekt nesplní kritéria formálních náležitostí nebo přijatelnosti, dozví se tuto skutečnost dříve.
4.6.2011, Petr Heidinger
Jsou rozpočty projektů nějak omezené či jinak limitované?
9.6.2011, Věra Zdráhalová
Každé opatření, resp. záměr má určenu spodní mez, tzn. je stanovena minimální výše celkových způsobilých výdajů, pod kterou nesmí výše celkových způsobilých výdajů klesnout, zároveň jsou u některých opatření a záměrů stanoveny maximální výše způsobilých výdajů. Tyto podmínky lze nalézt v příslušných aktuálních specifických podmínkách pro dané opatření.
10.6.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Může zde být žadatelem obec zastoupená svojí příspěvkovou organizací?
12.6.2011, Petr Uhlíř
Žadatelem může být pouze obec. Příspěvkové organizace nejsou způsobilými žadateli.
14.6.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Jakým způsobem je možné doložit počet obyvatel v místě realizace projektu.
15.6.2011, Petra Zlámalová
Za směrodatný je nutné považovat údaj ČSÚ k 31. 12. předchozího roku.
18.6.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Ve kterých případech může být žadatelem subjekt (jakýkoliv, nejen obec) s místem realizace projektu v katastru obce nad 500 obyvatel?
19.6.2011, Petra Zlámalová
Omezení počtu obyvatel do 500 platí pouze pro některá opatření v rámci PRV. Jedná se o tyto: III.2.1.1., III.2.1.2., III. 2.2.. U ostatních opatření jsou limity vyšší nebo nejsou žádné.
20.6.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Je nutné oznamovat i malé změny v harmonogramu projektu?
4.7.2011, Jana Palátová
Ano, tyto nepodstatné změny doporučujeme oznámit nejpozději při předložení žádosti o proplacení. Bezprostředně je nutné oznámit změnu, která bude znamenat posun termínu podání žádosti o proplacení.
12.7.2011, Karel Ošmera
Prosím o vysvětlení pojmu „de minimis“
22.7.2011, Dana Fialová
Podpora de minimis je podpora malého rozsahu a její celková výše udělená jednomu podniku nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR (100 000 EUR v případě subjektu působícího v odvětví silniční dopravy) během tříletého období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory.
28.7.2011, Petr Heidinger
Od kdy je počítána podpora de minimis a její podmínky
1.8.2011, Dana Fialová
Podpora de minimis je podpora malého rozsahu a dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 nesmí celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu v období tří fiskálních let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR (v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR). Maximální částka 200 000 EUR (v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR) je součtem všech podpor povahy de minimis poskytnutých z národních veřejných zdrojů ČR nebo jiného členského státu EU, nebo z finančních prostředků Evropské unie, které příjemce obdržel ve fiskálním roce poskytnutí podpory a dvou fiskálních letech tomuto roku předcházejících. Fiskálním/účetním obdobím je dle zákona o účetnictví 12 po sobě jdoucích měsíců. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 uvádí, že podpora de minimis je považována za poskytnutou v okamžiku, kdy podnik získá na tuto podporu podle platného vnitrostátního právního režimu právní nárok. Jsou tedy v zásadě 2 případy odvislé od toho, zda je účetní období kalendářním rokem či začíná jiným datem (v tomto případě dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví je nutné hovořit o tzv. hospodářském roce). Příklad stanovení rozhodných období pro potřeby de minimis • účetní období odpovídá kalendářnímu roku (běžně) pro všechny podpory udělené v roce 2010 (tj. např. 21. 1. 2010) se započítávají všechny podpory de minimis udělené po 1. 1. 2008 (tj. započítávaná období pro potřebu de minimis je 1. 1. 2010 – 21. 1. 2010, druhé 1. 1. 2009 - 1. 1. 2010, třetí 1. 1. 2008 – 1. 1. 2009) • účetní období neodpovídá kalendářnímu roku je nutné započítat podpory v daném účetním období společnosti + ve 2 předcházející bez ohledu na kalendářní rok.
5.8.2011, Petr Heidinger
Jakým kurzem se přepočítává dotace v případě de minimis v době podání žádosti a v době podpisu Smlouvy s poskytovatelem dotace? Jak se může projevit změna kurzu koruny k Euru v době od podání projektu do termínu podpisu Smlouvy v rámci využití maximální výše podpory de minimis ?
9.8.2011, František Pavlík
Změna kurzu ve prospěch eura se nepromítne pozitivně na výši podpory. Požadovaná výše podpory v CZK je pevně dána rozpočtem v žádosti projektu. Změna kurzu v neprospěch eura se v případě požadavku na maximální výši podpory v rámci de minimis – tj. 200 000 EUR promítne negativně na výši podpory v CZK. Důvodem je pevná hranice pro maximální výši podpory v eurech. Žadateli bude poskytnut ekvivalent aktuálního přepočtu do CZK v době podpisu Smlouvy. Podpora bude tedy o rozdíl kurzového přepočtu krácena.
12.8.2011, Petr Heidinger
Jaké dotace a podpory se započítávají do částky 200 000 EUR v režimu de minimis?
16.8.2011, Roman Pokorný
U režimu podpory de minimis se do finančního stropu 200 000 EUR započítávají všechny formy veřejné podpory udělené v režimu de minimis subjektu žadatele během tříletého fiskálního období bez ohledu na cíl, počet projektů a počet poskytovatelů veřejné podpory.
20.8.2011, Petr Heidinger
Může projekt rekonstrukce domova pro seniory zakládat veřejnou podporu? Proč?
28.8.2011, Petr Kutina
Může, pokud v rámci projektu probíhají ekonomické aktivity, realizací projektu vzniká riziko narušení hospodářské soutěže, zvýhodnění podnikání a ovlivnění přeshraničního trhu, tzn. že jsou současně naplněny všechny znaky veřejné podpory Za stanovení, zda projekt zakládá/nezakládá veřejnou podporu, nese vždy odpovědnost žadatel.
30.8.2011, Karel Ošmera
Může žadatel s místem realizace projektu v Jihočeském kraji předložit projekt na jiném pracovišti SZIF než v Brně ?
6.9.2011, Dana Štěpničková
Ne, žadatel či jím pověřená osoba je povinna doručit osobně kompletní žádost o podporu nejpozději v termínu stanoveném ve výzvě na místně příslušný RO SZIF, tj. při realizaci projektu v kraji Vysočina na pracoviště v Brně.
7.9.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Může být nákup specifického dopravního prostředku způsobilým výdajem?
10.9.2011, Jiří Jaroš
Otázku je třeba blíže specifikovat. V některých opatření může být tento nákup způsobilým výdajem, např. v opatření Lesnická technika lze nakoupit traktor pro práci v lese. Tuto problematiku můžeme vyřešit přímo na akci, na kterou jste se přihlásil.
12.9.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Jaký má být rozsah projektové dokumentace v případě, že není zapotřebí stavebního povolení, územního rozhodnutí ani ohlášení?
18.9.2011, Jana Matušková
V případě staveb, terénních úprav a udržovacích prací nevyžadujících dle § 79 a § 103 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas, ani stavební povolení a ani ohlášení, doloží žadatel nezbytnou dokumentaci (např. půdorysy, řezy, koordinační situaci stavby atd.) pro posouzení projektu. Tato nezbytná dokumentace je vyžadována i v případě projektů, jejichž aktivitou je pouhé pořízení vybavení.
22.9.2011, Petr Heidinger
Je možné u znovu předkládaných projektů doložit pouze čestné prohlášení, že kopie projektové dokumentace je již uložena na RO SZIF?
28.9.2011, Ing. Pavel Šeda
Ne, možné to není.
29.9.2011, Karel Ošmera
Je vyžadován položkový rozpočet stavby?
3.10.2011, Ing. Jaroslav Chalupa
Nejde o povinnou přílohu, ale doporučujeme tuto přílohu předložit v rámci technické dokumentace.
4.10.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Jsou výdaje na přípravu projektové žádosti v opatření III. 2.1.2. způsobilé?
6.10.2011, Mgr. Jana Hanáčková
Výdaje na přípravu projektové žádosti, tj. projektové dokumentace jsou způsobilé, ale jejich způsobilost je omezena horním limitem 20 000,- Kč
8.10.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Jak postupovat v případě, že výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh překračují hranici 20 000,- Kč?
10.10.2011, Mgr. Jana Hanáčková
Pokud jsou výdaje na přípravu projektové žádosti vyšší než 20 000,- Kč musí žadatel uhradit částku převyšující max. možnou hranici ze svých zdrojů.
11.10.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Existuje něco jako ceník prací, dle kterého se musí řídit výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh?
16.10.2011, Jiří Klíma
Pro stanovení výdajů na přípravu projektové žádosti a jejích příloh není stanoven žádný ceník prací, výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), musí být vynaloženy v souladu s pravidlem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé pouze max. do výše 20 000,- Kč.
20.10.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Lze mít odlišný název projektu a název na stavebním povolení?
24.10.2011, Jiří Kryštofek
Lze, pokud je stavebním povolením dotčena shodná nemovitost, která bude předmětem projektu. Naopak, pokud je shodný název projektu a název na stavebním povolení, nemusí toto být nutně již ze své podstaty splněním dané podmínky, neboť rozhodující je provazba nemovitostí řešených ve stavebním povolení s obsahem projektu.
26.10.2011, Petr Heidinger
Musí být výpis z katastrální mapy v případě, že předmětem nejsou stavební práce?
28.10.2011, Renata Hasičková
Ano. V tomto případě bude na výpisu znázorněn pozemek, kde bude např. uložena nakoupená technika nebo kde se odehraje plánovaná aktivita.
31.10.2011, Petr Heidinger
Lze za originál považovat i znovu podepsanou a orazítkovanou kopii?
5.11.2011, Zuzana Kožíšková
Pouze originál nebo úředně ověřená kopie jsou jedinými akceptovatelnými doklady.
8.11.2011, Karel Ošmera
Jak je dokládáno finanční zdraví u obcí a svazku obcí?
10.11.2011, Jiří Ondrák
Finanční zdraví u obcí ani u svazku obcí není v Programu rozvoje venkova dokládáno.
14.11.2011, Petr Heidinger
Jaké výdaje budou pro projekt způsobilé?
18.11.2011, Adéla Přikrylová
Přehled způsobilých výdajů je uveden v specifických podmínkách příslušného opatření, v rámci kterého žadatel předkládá projekt.
20.11.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Patří mezi způsobilé výdaje nákup pozemku?
24.11.2011, Adéla Přikrylová
Ano, ale pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt.
27.11.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Žadatel chce v rámci svého projektu použít 90 % způsobilých nákladů na stavební část projektu. Je to možné?
2.12.2011, Ing. Alena Dobšínská
Ano. Pouze pořízení nemovitostí (pozemky a budovy) je limitováno hranicí 10 %. 15 %.
6.12.2011, Mgr. Michal Jarolímek
Co patří mezi způsobilé výdaje u vybavení penzionu?
10.12.2011, Pavel Doležal
Nábytek, kuchyň-nábytek, elektronické spotřebiče, komunikační systém, kartový systém, atd. pokud splňují definici samostatné movité věci. Drobný hmotný majetek (kuchyňské nádobí, příbory, lůžkoviny) není ani v souborech nad 40 000 Kč způsobilý.
14.12.2011, Petr Heidinger
Jsou náklady na řízení projektu v opatření III. 2.2. způsobilým výdajem?
16.12.2011, Jarmila Dobešová
Ne, nejsou.
19.12.2011, Petr Heidinger
Jsou výdaje na administraci projektu způsobilým výdajem?
Pro výdaje na administraci projektu platí stejná pravidla jako u výdajů na řízení projektu. To znamená, že způsobilé tyto výdaje nejsou.
28.12.2011, Karel Ošmera
Jsou úroky z úvěru způsobilým výdajem?
6.1.2012, Josef Svoboda
Úroky z úvěru nejsou způsobilým výdajem projektu. Pokud žadatel financuje předfinancování a spolufinancování projektu úvěrem, měl by úroky z úvěru uvést v rozpočtu projektu do nezpůsobilých výdajů projektu.
8.1.2012, Petr Heidinger
Do jaké kategorie způsobilých výdajů se řadí náklady na pořízení stavební dokumentace (průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu)?
12.1.2012, Petr Jun
Náklady na stavební dokumentaci projektu jsou v seznamu způsobilých výdajů označovány jako „Technická dokumentace“. Výše způsobilých výdajů na technickou dokumentaci je omezená horním limitem. Nejčastěji se jedná o limit 80 000,- Kč.
15.1.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Je třeba souhlas vlastníka objektu s realizací projektu i v případě, že projekt je pouze na vybavení objektu?
18.1.2012, Pavel Táboský
Ano, souhlas vlastníka s realizací projektu (i pouze v případě vybavení objektu) je potřeba doložit. Souhlas vlastníka může být součástí nájemní smlouvy. Souhlas s realizací projektu, pokud je předkládán samostatně, musí být podepsán osobou k tomuto aktu oprávněnou – statutárním zástupcem vlastníka dotčené nemovitosti, příp. zástupcem pověřeného odboru apod. Zároveň musí být takový doklad uveden jednoznačně na celou dobu vázanosti projektu na účel (tj. udržitelnosti projektu) , tzn. že musí být uveden přesný termín ukončení doby trvání souhlasu nejdříve v den ukončení udržitelnosti projektu, či musí být explicitně uvedeno, že se souhlas vztahuje i na udržitelnost projektu. Samotné uvedení, že souhlas se poskytuje na „realizaci projektu“, je nedostačující. Z hlediska právní jistoty je pro příjemce vhodnější doložení souhlasu ve formě dvoustranného právního aktu (smlouva).
22.1.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Může v rámci projektu dojít k technickému zhodnocení objektu, který není ve vlastnictví žadatele?
24.1.2012, Dana Šťastná
Ano, pokud jsou vypořádány a prokázány vlastnické vztahy mezi žadatelem a vlastníkem objektu a je doložen souhlas vlastníka s realizací projektu po dobu celou dobu vázanosti projektu na účel (tj. udržitelnosti projektu).
26.1.2012, Petr Heidinger
Uvádí se rozpočet projektu (způsobilé výdaje) včetně nebo bez DPH? Kdy je DPH způsobilým výdajem?
27.1.2012, Jana Smržová
Pokud je žadatel plátcem DPH ve vztahu k projektu a má nárok na odpočet, DPH není způsobilým výdajem a rozpočet projektu se uvádí bez DPH. DPH se v tomto případě uvede do nezpůsobilých výdajů projektu. Toto platí i pro obec, a to i přesto, že tato není plátcem DPH. Pokud žadatel není plátcem, DPH je způsobilým výdajem a rozpočet se uvádí včetně DPH. Způsobilost DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze zčásti, je způsobilým výdajem rovněž pouze část DPH vztahující se k tomuto plnění.
28.1.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Musí být pro projekt zřízen samostatný bankovní účet?
30.1.2012, Petra Michalová
Ne, žadatel ale musí mít účet/podúčet, který bude existovat až do doby finančního ukončení projektu a bude na něj převedena dotace z PRV. Smlouvu o vedení účtu žadatel dokládá při podpisu smluvního aktu mezi poskytovatelem podpory a příjemcem.
31.1.2012, Karel Ošmera
Je nutné vždy dokládat stanovisko EIA a NATURA?
2.2.2012, Petr Makovec
Ne, není, v případě předložení územního rozhodnutí, územního souhlasu, veřejnoprávní smlouvy nebo stavebního povolení dle nového i starého stavebního zákona není potřeba dokládat stanovisko EIA a NATURA, protože vydání výše uvedených povolení je podmíněno zkoumáním EIA a NATURA.
4.2.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Je nutné doložit předfinancování celého projektu nebo pouze způsobilých výdajů?
5.2.2012, Jaroslav Talich
Prostředky na předfinancování celého projektu ani způsobilých výdajů není třeba dokládat.
7.2.2012, Karel Ošmera
Jak doložit finanční krytí u obcí?
9.2.2012, Ludmila Chvátalová
Obce ani jiné subjekty podávající projekty nemusí dokládat finanční krytí. Zajištění finančního krytí pro realizaci projektu je plně na odpovědnosti žadatele, respektive příjemce.
11.2.2012, Petr Heidinger
Jak se dostanu k formuláři žádosti?
12.2.2012, Martin Bojanovský
Formulář žádosti je vždy vytvořen aktuálně k probíhajícímu kolu podávání Žádostí. Najdete ho na webových stránkách SZIF : www.szif.cz – Program rozvoje venkova - Ke stažení – Žádost o dotaci PRV – x. kolo PRV. Po otevření formuláře je nutno vybrat žádané opatření, vyplnit červeně označená políčka, poté se otevřou další stránky formuláře. S vyplněním formuláře vám pomůže Instruktážní list, ten je vždy přiložen k dané Žádosti. Formulář. Žádosti lze také nalézt na Portálu farmáře.
14.2.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Kdy jsou vyhlašovány výzvy v rámci PRV
15.2.2012, Ing. Pavel Auer
Výzvy vyhlašuje ministr zemědělství 3x ročně – únor, červen, říjen. Každý titul je vyhlášen 1x ročně. V letošním roce se očekávají významné změny v opatřeních pro plánované výzvy, proto je třeba sledovat harmonogram aktualizovaný na titulní straně webové stránky SZIF.
16.2.2012, Karel Ošmera
Jakým způsobem budou projekty financovány?
18.2.2012, Mgr. Miloš Niederhafner
Projekty budou financovány zpětně po ukončení projektu nebo v případě dvouetapového projektu za každou ukončenou etapu. Žadatel musí být schopen projekt předfinancovat buď celý v případě jednoetapového projektu, nebo musí mít prostředky alespoň na první etapu v případě dvouetapového projektu.
19.2.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Je nutné, aby žadatel předfinancoval celý projekt?
20.2.2012, Zdeněk Horký
Ne, pokud žadatel je obec a rozdělí projekt do dvou etap (za předpokladu, že to umožňuje charakter projektových.
21.2.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Jaká je předpokládaná doba proplacení žádosti o platbu na účet příjemce?
22.2.2012, Pavel Suchánek
Pokud je předložená žádost o platbu v pořádku, doba od podání bezchybné žádosti o platbu (resp. od data pro podání této zprávy uvedeného ve smluvním aktu) do proplacení žádosti o platbu by neměla překročit 15 týdnů.
23.2.2012, Petr Heidinger
Jak se budou krátit výdaje projektu (v jakém poměru), pokud budou menší než stanovený rozpočet?
24.2.2012, Zdeňka Dušková
V případě, že dojde k poklesu způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a povinné vlastní spoluúčasti.
25.2.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Od jakého termínu jsou způsobilé plánované výdaje projektu?
26.2.2012, Petra Zlámalová
Ve většině případů výdaje způsobilé pro proplacení jsou uznatelným výdajem až po podání Žádosti PRV, ale u některých opatření je zvlášť specifikováno Pravidly.
27.2.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Jaký účelový znak při zaúčtování dotace máme použít? Je někde uveden?
27.2.2012, Petr Kořán
Na stránkách ministerstva financí, sekce účelových znaků, pod Státním zemědělským intervenčním fondem. Je tam dělení na EU a ČR, investiční a neinvestiční dotace a přímo názvy dotačních titulů (pětimístná čísla). ČR = SR = státní rozpočet.
27.2.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Mohu v rámci PRV koupit např. traktor?
27.2.2012, Michal Sobko
Pouze v ose I., opatření 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, v opatření 1.2.1. Lesnická technika. V ose III., opatření 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje je možnost žádat o dotaci na technologie a stroje, které nejsou způsobilé k jízdě po komunikacích (nemají SPZ).
27.2.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Jak je charakterizován drobný podnik?
28.2.2012, Marie Divišová
Drobný podnik je charakterizován především počtem zaměstnanců. Ten nesmé překročit hodnotu v přepočtu 9,9.
28.2.2012, Karel Ošmera
Jak mám postupovat v případě, že zjistím chybu v žádosti, kterou jsem poslal přes Portál farmáře.
28.2.2012, Jarmila Dobešová
Žadatel musí celý postup zopakovat, opravit chybu, znovu poslat opravenou Žádost přes Portál farmáře a vygenerovat nové číslo. Se starou verzí se nemusí zabývat.
28.2.2012, Mgr. Michal Jarolímek
Existují nějaká pravidla pro umísťování log a dalších prvků publicity projektu?
29.2.2012, Martin Janík
Ano, podmínky najdete v obecné části pravidel PRV, přesný popis pravidel pro publicitu na www.mze.cz - DOTACE - Program rozvoje venkova - Pravidla pro publicitu. Loga jsou zvolena dle projektu - např. na traktor samolepku, na lesní cestu nebo penzion informační tabuli nebo billboard, výrobu a financování zajišťuje příjemce dotace.
29.2.2012, Karel Ošmera
 
  nastavit jako homepage
  přidat k oblíbeným
  tisknout
Dnes je 18. dubna 2021.
Svátek má Valérie. 
Akce pro tyto dny:
neděle
18. 4.
 
pondělí
19. 4.
 
úterý
20. 4.
 
středa
21. 4.
 
čtvrtek
22. 4.
 
pátek
23. 4.
 
sobota
24. 4.
 
 
© 2005 IMPULS Třebíč    Vyrobil Tajfun Digital