Evropská unie, Evropský sociální fond, Operačný program zaměstnanost IMPULS Třebíč - semináře, rekvalifikační kurzy, ESF kurzy

tel: 568 853 888; 568 853 929
mobil: 777 230 705
e-mail: impuls.tr@volny.cz
IMPULS Třebíč - rekvalifikace | vzdělávání | poradenství  

ESF kurzy

 

Rekvalifikační program podpory zaměstnatelnosti žen vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce se zaměřením na znovuobnovení praxe

číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00240

Určeno pro ženy (muže, kteří jsou ve stejné situaci jako ženy) po rodičovské dovolené, případně dlouhodobě nezaměstnané či ženy samoživitelky. Podmínky přijetí: - uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce nebo zájemce o zaměstnání - ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání (vyučení v oboru, maturita, vysokoškolský diplom) - věk 26 - 49 let (pro osoby do 25 let věku a nad 50 let se realizují jiné typy projektu, nejedná se tedy o diskriminaci) - účast na informativní schůzce - dotazník a přihláška do projektu.

Pozor tento Rekvalifikační program je již ukončen k 31.5.2011.

Mluvme spolu, pracujme spolu - integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné

 

číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00167

 

V obecné rovině je hlavním záměrem projektu přispět ke zlepšení kvality života osob zdravotně znevýhodněných, naplňovat individuální potřeby účastníků prostřednictvím rozvoje schpností a dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce a tím přispět k jejich sociální integraci ve společnosti.

 

Program  je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

Integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/56.00164

 

V obecné rovině je hlavním záměrem projektu přispět ke zlepšení kvality života osob zdravotně znevýhodněných, naplňovat individuální potřeby účastníků prostřednictvím rozvoje schopností a dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce a tím přispět k jejich sociální integraci ve společnosti. Projekt je složen z několika na sebe navázaných modulů včetně vytvoření osmi pracovních míst na zkoušku. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním znevýhodněním. Oslovením CS (klíčová aktivita 1) bude do iniciační fáze projektu zařazeno 35 osob se zdravotním znevýhodněním, které absolvují dva vstupní moduly: Modul A Aktivačně-motivační program a Modul B Bilanční diagnostiku (klíčová aktivita 2). Následovat bude Modul C Profesní poradenství (klíčová aktivita 3) a Modul D Rekvalifikační progam v oborech administrativní pracovník/ce a florista/ka. Do těchto dvou modulů C a D postoupí 24 účastníků. Tento rekvalifikační program se skládá z teoretické (klíčová aktivita 4) a praktické části (klíčová aktivita 5) a zakončen bude obhajobou závěrečné písemné práce, kterou účastník vytváří během praxe a v níž shrne své poznatky, včlení nově získané podněty z teoretické přípravy a uplatní svou vlastní tvořivost směrem ke specializaci vykonané praxe (klíčová aktivita 6). Výstupem takto absolvovaného vzdělávacího progrmu bude získaní Osvědčení s celostátní plaností. Pro osm účastníků budou v rámci projektu zřízena nová pracovní místa na zkoušku (klíčová aktivita 7), a to minimálně na dobu 7 měsíců, předpokládá se však jejich další pokračování v závislosti na dohodě zaměstnavatele a účastníka projektu. Pracovní místa na zkoušku zprostředkuje vybraná agentura práce.

 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

http://www.esfcr.cz/modules/projects/index.php?lang=1

Integrovaný program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 20 (respekt. 25) let v Jihočeském kraji

Projekt je složen z několika na sebe navazujících modulů včetně vytvoření pracovních míst.

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 20 (respektive 25) let věku, kterým je při zprostředkování zaměstnání věnována zvláštní pozornost.

Oslovením CS (klíčová aktivita 1) bude do iniciační fáze programu zařazeno 30 osob, splňujících výše uvedené kriterium, které absolvují dva vstupní moduly: Modul A Aktivačně - motivační program a Modul B Bilanční diagnostiku (klíčová aktivita 2). Následovat bude Modul C Profesní poradenství (klíčová aktivita 3) a Modul D Odborná praxe (klíčová aktivita 4) s pracovní náplní zaměřenou na vlastní volbu účastníka. Do těchto dvou modulů C a D postoupí 24 účastníků. Odborná praxe bude zakončena obhajobou závěrečné písemné práce, kterou účastník vytváří během praxe a v níž shrne své poznatky, včlení nově získané podněty a uplatní svou vlastní tvořivost směrem ke specializaci vykonané praxe. Výstupem takto absolvovaného vzdělávacího programu bude získání Osvědčení a Hodnocení praxe. Pro 10 účastníků budou v rámci projektu zřízena pracovní místa (klíčová aktivita 5), a to minimálně na dobu 6 měsíců, předpokládá se však jejich další pokračování v závislosti na dohodě zaměstnavatele a účastníka projektu. Pracovní místa zprostředkuje vybraná agentura práce. Tento integrovaný program bude v rámci projektu 2x zopakován, a realizací projektu dojde k podpoře minimálně 60 osob CS.

Vzhledem k tomu, že projekt bude realizován v Jihočeském kraji, který vykazuje mimo jiné vysoké procento osob se zdravotním znevýhodněním evidovaných na ÚP, a pravděpodobnost účasti osoby do 20 (respektive 25) se zdravotním znevýhodněním je tedy velmi vysoká, je v rámci projektu kalkulováno s doprovodným podpůrným opatřením - příspěvku na doprovod pro CS, pro níž je doprovod nezbytný k plnohodnotnému absolvování odborné praxe - Modul D.

Komplexní program na podporu zahájení a rozvoje samostatné výdělečné činnosti žen na Třebíčsku

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00221

 

Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014

Popis projektu

Projekt je složen z několika na sebe navazujících modulů, jejichž absolvování umožní účastníkům úspěšné zahájení podnikatelské činnosti, popřípadě umístění na podporovaná pracovní místa. Cílovou skupinou jsou ženy po RD a 50+ plánující zahájení podnikatelské činnosti na Třebíčsku.

Veškeré moduly budou koncipovány a učební osnovy připraveny v souladu s prosazováním rovných příležitosti žen a mužů pod supervizí přizvané expertky na tuto problematiku.

Do projektu bude postupně zapojeno cca 72 osob ze Třebíčska splňujících výše uvedené kriterium CS, které absolvují dva vstupní moduly - modul A Aktivačně - motivační program a Modul B Úvod do podnikání. Na základě absolvování těchto modulů se účastníci rozhodnou, zda budou pokračovat směrem k podnikání či směrem k zaměstnaneckému poměru. V rozhodování a nasměrování budoucí činnosti v kontextu sladění rodinného a pracovního života pomůže účastníkům koučování a Work-life balance poradenství modulu E po celou dobu realizace projektu.

Účastníci se zájmen o podnikání budou pokračovat moduly C1 Specializační kurz a C2 Odborná praxe dle konkrétní oblasti podnikání. Současně budou moci využívat indiv. odborné poradenství pro začínající podnikatele modulu F. Účastníci, kteří se rozhodli od podnikatelského záměru upustit a směřovat k zaměstnaneckému poměru, mohou absolvovat v rámci modulu D1 rekvalifikační kurz dle svého výběru v kontextu lokálního trhu práce a následně využít nabídky podpor. zaměstnání na 7 měsíců v rámci modulu D2. Pracovní místa zprostředkuje vybraná agentura práce.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá účast osob s malými dětmi, je v rámci projektu kalkulováno s doprovodnými opatřeními péče o děti. Součástí projektu jsou také klíčové aktivity zaměřené na šíření výstupů projektu a osvětu a monitoring a evaluaci projektu.

Jsme přesvědčeni, že takto koncipovaný komplexní program napomůže zlepšit situaci v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného života.

Cíle projektu

Hlavní cíl:
Realizací komplexního vzdělávacího programu zlepšit výchozí pozici CS při zahájení a rozvoji samostatné výdělečné činnosti v kontextu sladění pracovního a rodinného života.
Cíle vzdělávacího programu:
1) Zvýšit sebevědomí CS a posílit motivaci k podnikání a překonání zažitých předsudků.
3) Poskytnout CS penzum podnikatelských znalostí a dovedností pro optimální nastavení podnikatelského plánu i jeho realizaci.
4) Poskytnout CS možnost seznámit se s konkrétním fungujícím podnikem a získat tak vhled do podnikatelské reality.
5) Poskytnout CS poradenský servis ve frekventovaných kategoriích a to jak při přípravě, tak při vlastním podnikání.
6) Prostřednictvím koučingu a work-life balancing pomoci získat CS rodinnou podporu a nastartovat proces řízení vlastního rozvoje.

Cílové skupiny

Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti
Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
Ženy v předdůchodovém věku
Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi

Účastníci/ce projektu

(začínající) podnikatelé/ky

Region

Vysočina

Partneři

Okresní hospodářská komora Třebíč
Třebíčské centrum o. s.
VIA ALTA a.s.

Realizátor projektu

Název: IMPULS TŘEBÍČ

IČ: 26652366

Ulice: Okružní 935

Město: Třebíč

PSČ: 67401

Kontaktní osoba

Kontakt: Hana Schättingerová, impuls.cb@volny.cz, tel.: 607733373

S nově získanou kvalifikací zpět na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00068 Kontaktní osoba: Petr Heidinger, heidinger@volny.cz, tel. 608 967 286

Zahájení realizace projektu: 1.12.2012 Ukončení realizace projektu: 30.11.2014

S potřebnou rekvalifikací na trh práce

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00133

 

Doba realizace projektu:

1. březen 2013 až 28. únor 2015

 

 
  nastavit jako homepage
  přidat k oblíbeným
  tisknout
Dnes je 7. března 2021.
Svátek má Tomáš. 
Akce pro tyto dny:
neděle
7. 3.
 
pondělí
8. 3.
 
úterý
9. 3.
 
středa
10. 3.
 
čtvrtek
11. 3.
 
pátek
12. 3.
 
sobota
13. 3.
 
 
© 2005 IMPULS Třebíč    Vyrobil Tajfun Digital